Asiakas- ja yhteystietorekisterien tietosuojaseloste
Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste päivitetty 24.5.2018

Rekisterin ylläpitäjä ja rekisteriasioiden yhteyshenkilö.

FL Pipe Oy, Y-tunnus 1544423-7
Putkitie 3, 69600 Kaustinen
Lars-Erik Furu, lars-erik.furu@flpipe.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Joissakin tapauksissa voimme kerätä tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.
Rekisterin tietosisältö.

Säilytämme tietoja, jotka ovat sopimamme palvelun toimittamiseksi välttämättömiä tai joiden kerääminen on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet.

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakassuhteen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. käyttämiemme ohjelmistoalustojen) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Huolehdimme siitä, että käyttämämme alihankkijat ja sidosryhmät ovat huolehtineet tarvittavilta osin tietosuojasta.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen säilytys ja hävittäminen
Säilytämme henkilötietojasi: Sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
ja kirjanpitoaineistossa kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana käyttämiimme järjestelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
Tarkastusoikeus ja oikeus tietojen päivittämiseen
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.
Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröitynä sinulla on näin ollen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Rekisteriselostetta koskevat muutokset
FL Pipe Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti. Ajantasainen rekisteriseloste on nähtävillä yrityksemme verkkosivuilla www.flpipe.fi